19th Panguni

Tithi: Prathamai 16.45

Nakshatram:  Revati 14.51

Srardham Tithi:  Dvitiyai

Srimushnam Andavan Sri Rangaramanuja Mahadesikan Varshika Aradhana Kainkaryam, Chandra Darshana 

The event is finished.