25th Thai

Tithi:  Shashti 05.34

Nakshatram:  Ashwini 40.24

Srardham Tithi:  Saptami

Srimad Chinnandavan Sri Paduka Sevaka Ramanuja Mahadesikan Varshika Aradhana Kainkaryam 

The event is finished.