30th Panguni

Tithi: Dwadashi 53.52

Nakshatram: Magham 05.05

Srardham Tithi:  Dwadashi

Harivasaram 08.29, Srimad Tenbirai Andavan Sri Ranganatha Mahadesikan Varshika Aradhana Kainkaryam 

The event is finished.