Shobhakrit Chithirai 1

Tithi: Navami 39.59

Nakshatram: Uthiradam 05.05

Srardham Tithi:  Shunya

Mesha Ravi 19.54, Vishuva Punyakalam, Shobhakrit Varsha Pirappu, Shravana Vratam

The event is finished.