Shubhakrit Avani 1

Tithi: Sashti 48.07

Nakshatram: Ashwini 52.50

Srardham Tithi:  Sunya Tithi

Simha Ravi 28.56, Vishnupathi Punyakalam, Avani Masa Pravesha Tarpanam 

Śubhakṛt nāma samvatsare, dakṣiṇāyane, grīṣma ṛtau, kaṭaka māse, kṛṣṇa pakṣe, ṣaṣṭyām puṇya tithau, saumya vāsara yuktāyām, aśvinī nakṣatra yuktāyām, kaṇṭa yoga, karaja karaṇa, viṣṇupati puṇyakale siṁha saṅgramaṇa śrāddham, tila tarpaṇa rūpeṇa.

The event is finished.