Shubhakrit Avani 13

Tithi: Dvitiyai 23.54

Nakshatram: Uthiram 44.54

Srardham Tithi:  Dvitiyai

Srimad Mysore Andavan Sri Srinivasa Ramanuja Mahadesikan Thirunakshatram

The event is finished.