Shubhakrit Karthikai 1

Tithi: Navami 60.00

Nakshatram: Magham 34.09

Srardham Tithi:  Navami

Vishnupathi Punyakalam, Karthikai Masa Pravesha Tharpanam, Mudavan Muzhukku

Viṣṇupati puṇya kalam from before sunrise till 8.35 nāzhigai-s.

Śubhakṛt nāma samvatsare, dakṣiṇāyane, śarad ṛtau, vṛścika māse, kṛṣṇa pakṣe, navamyām puṇya tithau, guru vāsara yuktāyām, maghā nakṣatra yuktāyām, māhendra yoga, taitula karaṇa, viṣṇupati puṇya kāle vṛścika saṅgramaṇa śrāddham, tila tarpaṇa rūpeṇa.

The event is finished.