Shubhakrit Karthikai 28

Tithi: Sashti 36.43

Nakshatram: Magham 52.04

Srardham Tithi:  Sashti

Srimad Chinnandavan Sri Paduka Sevaka Ramanuja Mahadesikan Thirunakshatram

The event is finished.