Shubhakrit Masi 1

Tithi: Ashtami 54.46

Nakshatram: Visakam 39.49

Srardham Tithi:  Ashtami

Kumbha Ravi 11.08, Vishnupathi Punyakalam, Masi Masa Pravesham, Ashtaka Tharpanam (Both Tharpanam must be performed).

Śubhakṛt nāma samvatsare, uttarāyaṇe, śiśira ṛtau, kumbha māse, kṛṣṇa pakṣe, aṣṭamyām puṇya tithau, indu vāsara yuktāyām, viśākhā nakṣatra yuktāyām dhruva (vṛddhi till 10.34) yoga, bālava karaṇa,

(1) viṣṇupati puṇya kāle kumbha saṅgramaṇa śrāddham, tila tarpaṇa rūpeṇa,

(2) aṣṭakā puṇya kāle, ekāṣṭakā śrāddham, tila tarpaṇa rūpeṇa.

The event is finished.