Shubhakrit Panguni 4

Tithi: Ekadashi 05.43, Dwadashi 54.03

Nakshatram: Shravanam 40.15

Srardham Tithi:  Dwadashi

Srivaishnava Ekadashi, Shravana Vratham, Srimad Akkur Andavan Sri Srinivasa Mahadesikan Varshika Aradhana Kainkaryam

The event is finished.