Shubhakrit Panguni 9

Tithi: Dvitiyai 37.08

Nakshatram: Revati 25.42

Srardham Tithi:  Dvitiyai

Srimad Srimushnam Andavan Sri Rangaramanuja Mahadesikan Varshika Aradhana Kainkaryam

The event is finished.