Shubhakrit Thai 14

Tithi: Saptami 21.28

Nakshatram: Ashwini 46.00

Srardham Tithi:  Saptami

Srimad Chinnandavan Sri Paduka Sevaka Ramanuja Mahadesikan Varshika Kainkaryam, Ratha Saptami

The event is finished.