Shubhakrit Vaikasi 19

Tithi: Tritiyai 42.43

Nakshatram: Thiruvadirai 23.16

Srardham Tithi:  Tritiyai

Srimushnam Andavan Sri Rangaramanuja Mahadesikan Thirunakshatram 

The event is finished.