1st Masi

Kumba Shukla  Dvitiyai,   Chandra  Darshanam

Tithi:  Dvitiyai  48:07

Nakshatram:  Sadayam  23:42

Srardham Tithi:  Dvitiyai

 

 

 

 

The event is finished.

Leave a Reply