22nd Thai

Sri Chinnandavan Sri Paduka Sevaka Ramanuja MahaDesikan Kainkaryam,   Thithi Dvayam

Tithi:  Saptami  18:26

Nakshatram:  Svati  37:16

Srardham Tithi:  Saptami,  Ashtami

 

 

 

The event is finished.

Leave a Reply