24th Avani

Kuja  Shanthi  Purva  Sama  Upakarma ( குஜ சாந்தி பூர்வ ஸாம உபாகர்மா )

Tithi:  Tritiyai   51:46

Nakshatram:   Hastham   28:16

Srardham Tithi:   Tritiyai

 

The event is finished.

Leave a Reply