31st Panguni

Meena  Shukla  Dvitiyai,     Srimushnam  Srimad  Andavan  Sri Rangaramanuja  MahaDesikan  Varshika  Aradhana  Kainkaryam,   Mesha  Ravi  48:51,  Chandra  Darhsanam,  Baumasvini

Tithi:  Prathamai  10:57

Nakshatram:  Ashvini  20:40

Srardham Tithi:   Dvitiyai

 

 

The event is finished.

Leave a Reply